Geschiedenis Ameland

De periode voor het jaar 1300 in de Ameland geschiedenis is onduidelijk. Het feit dat deze geschiedenis Ameland onduidelijk is komt doordat er uit de periode hiervoor weinig historische vondsten zijn gedaan. Het enige dat bekend is, is dat de waddeneilanden door de scheepvaart gebruikt werden als vluchtplaats. Dit was het begin van de latere nederzettingen die op de waddeneilanden gesticht werden. Verder zijn er op Ameland de Nederlands Hervormde kerk te Hollum uit de jaren 1100 te vinden en daarnaast zijn restanten gevonden van een kerkje uit de 9e eeuw na Christus.

Neutraliteitspolitiek tussen de Hollanders en de Friezen

Om ervoor te zorgen dat de Hollanders en de Friezen, die elkaar continue in de haren zaten, de strijdbijl zouden begraven, werd in 1400 een slot gebouwd door Ritske Jelmera. Deze vermogende, tot de Friese adel behorende man, liet zijn slot na aan Hayo Jelmera, later bekend als Hayo van Cammingha. Dit was de start van een periode waarin de Cammingha’s de macht hadden over het eiland Ameland.

De Cammingha’s op Ameland

Vanaf dit moment volgde een periode van 200 jaar waarin de Cammingha’s het bewind voerden op het eiland Ameland. Ondanks onenigheid met de watergeuzen wist het eiland gedurende de periode waarin oorlog werd gevoerd tussen Spanje en Nederland, neutraal te blijven. Deze neutraliteit werd erkend door de Staten van Friesland, maar niet door de Staten van Holland, die zelf claimden de aanspraak op het eiland te hebben. In hun ogen was Ameland onderdeel van Holland en niet een neutraal gebied.

Een onrustige periode op Ameland brak aan

Met harde hand werd in 1629 een einde gemaakt aan de grote macht die Ameland had opgebouwd. Op het moment dat Spanje opnieuw Amelands neutraliteit erkende keerde de rust weder op het eiland. Toen in 1681 de laatste Cammingha stierf viel het eiland in handen van de familie Schwartsenberg Hohenlandsberg. Zij verkochten het aan Johan Willem Friso, erfstadhouder van Friesland. Hierdoor was Ameland voor het eerst in handen van de Oranjes.